Bel ons: 020 785 47 45

Algemene Voorwaarden

 • 1- DEFINITIES

  1.1) Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profitinstelling met wie Dall Internetbureau een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

  1.2) Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van Dall Internetbureau.

 • 2- ALGEMEEN

  2.1) Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Dall Internetbureau en wederpartij..

  2.2) Door ondertekening van een overeenkomst met Dall Internetbureau verklaart de wederpartij dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Dall Internetbureau en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

  2.3) Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk in een overeenkomst tussen Dall Internetbureau en wederpartij wordt opgenomen.

  2.4) Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Dall Internetbureau niet bindend en niet van toepassing.
  Beneden

 • 3- AANBIEDING EN ACCEPTATIE

  3.1) Alle aanbiedingen door Dall Internetbureau aan wederpartij zijn vrijblijvend.

  3.2) Aanbiedingen of prijsopgaven gedaan door Dall Internetbureau zijn één maand geldig tenzij anders vermeld.

  3.3) Wederpartij heeft het recht om de aan Dall Internetbureau verstrekte opdracht schriftelijk te beëindigen, uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, zulks onder gelijktijdige betaling aan Dall Internetbureau van een vergoeding van 25% (vijfentwintig procent)van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 50 (vijftig) EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de personele en administratieve kosten.

  3.4) Een overeenkomst komt tot stand tussen Dall Internetbureau en de opdrachtgever indien de opdrachtgever een aanbieding van Dall Internetbureau per e-mail, fax of anderszins schriftelijk accepteert. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat Dall Internetbureau een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Mocht de opdrachtgever na het verstrekken van de order alsnog besluiten om de order te annuleren, dan wordt door Dall Internetbureau annuleringskosten in rekening gebracht welke 25% over de offerteprijs bedragen. Wordt de opdracht ingetrokken terwijl er reeds een ontwerp gemaakt is, dan dienen ook alle gemaakte kosten en uren betaald te worden. In het geval er geen afspraak is gemaakt over de totale kosten van het project, dient de opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten te betalen.

  3.5) Een samengestelde prijsopgave verplicht Dall Internetbureau niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  3.6) Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 • 4- AANVANG EN UITVOERING OVEREENKOMST

  4.1) Dall Internetbureau zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Dall Internetbureau de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

  4.2) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dall Internetbureau het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

  4.3) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dall Internetbureau aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dall Internetbureau worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dall Internetbureau zijn verstrekt, heeft Dall Internetbureau het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

  4.4) Dall Internetbureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dall Internetbureau is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dall Internetbureau kenbaar behoorde te zijn.

  4.5) De aanvang en uitvoering van een overeenkomst tussen Dall Internetbureau en wederpartij zal zijn nadat het factuurbedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Dall Internetbureau. Indien de betaling niet conform de factuur binnen 14 is bijgeschreven op de bankrekening van Dall Internetbureau kan Dall Internetbureau de eventuele afgesproken afleverdatum niet meer garanderen.

 • 5- BETALING

  5.1) Regeling voor hosting diensten: Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde dienst. De betalingstermijn bedraagt 7 dagen na factuurdatum. Bij het verstrijken van de betalingstermijn volgen twee herinneringen die weer een betalingstermijn van 7 dagen hebben. Als binnen drie weken de factuur alsnog niet is betaald wordt het factuurbedrag verhoogd met 2 procent kredietbeperkingstoeslag. Bij betalingen langer dan vier weken na factuurdatum is de wettelijke rente over het gehele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die vier weken na factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de dienstverlener vrij om zonder ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Alle met de incasso van de gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 procent van de hoofdsom met een minimum van Euro 25,- ,alle inclusief omzetbelasting.

  5.2) Regeling voor overige diensten: De opdrachtgever dient na voltooiing van het project het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Dall Internetbureau stuurt hiertoe een factuur welke binnen 7 dagen dient te worden voldaan. Zodra dit bedrag ontvangen is wordt het project opgeleverd. Bij het verstrijken van de betalingstermijn geldt hetzelfde proces als bij regeling voor hosting diensten.

  5.3) In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

  5.4) Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 7 dagen na facturering Dall Internetbureau hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 7 dagen na verzending voldaan moet worden.

  5.5) Alle, door Dall Internetbureau genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.

 • 6- EIGENDOMSVOORBEHOUD EN INCASSO

  6.1) Alle door Dall Internetbureau geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Dall Internetbureau totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

  6.2) Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

  6.3) In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten, noodzakelijk door Dall Internetbureau gemaakt en eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

 • 7- OPZEGGING

  7.1) Beide partijen kunnen een overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen na het verstrijken van de minimale looptijd.

  7.2) In geval van tussentijdse opzegging heeft Dall Internetbureau naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

  7.3) Indien de werkzaamheden van Dall Internetbureau worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor Dall Internetbureau extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

  7.4) Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

 • 8- OPSCHORTING EN ONTBINDING

  8.1) Dall Internetbureau heeft het recht geleverde producten en/of diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Dall Internetbureau niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

  8.2) Dall Internetbureau is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

  8.2a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

  8.2b) Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

  8.2c) Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 • 9- AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

  9.1) Voor zover Dall Internetbureau bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Dall Internetbureau weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Dall Internetbureau op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Dall Internetbureau of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Dall Internetbureau.

  9.2) In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Dall Internetbureau slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Dall Internetbureau voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

  9.3) De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Dall Internetbureau kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

  9.4) Dall Internetbureau is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van de door
  Dall Internetbureau gehoste website. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeembeheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.

  9.5) Dall Internetbureau en alle personen in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door wederpartij / opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Dall Internetbureau geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten.

 • 10- OVERMACHT

  10.1) Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Dall Internetbureau niet in staat is haar verplichtingen jegens wederpartij na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, storingen in de verbinding met het internet , storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

  10.2) Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Dall Internetbureau opgeschort.

 • 11- GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

  11.1) Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Dall Internetbureau en wederpartij/opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

  11.2) Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

  11.3) Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Dall Internetbureau met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Dall Internetbureau beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Dall Internetbureau: Algemene Voorwaarden . Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.